28/3/54

อึดอัด...เลยถอดออกซะ การลอกคราบเข้าดักแด้ของ Allomyrina dichotoma