17/3/54

Larve Larve Larve

ได้เวลามาสำรวจดูตัวอ่อนของด้วงแต่ละชนิดที่เลี้ยงโดยสูตรอาหารของผมเองนะครับ เป็นการทดลองในขั้นเริ่มแรก ซึ่งได้ผลดีสำหรับหนอนในสกุลMegasoma แต่ในสกุลDynastes นั้นค่อนข้างยากครับ


Megasoma elaphas male 85 g

Megasoma elaphas frmale 70 g

Megasoma acteon male 55 g

Megasoma acteon female 40 gDynastes hercules male 65 g
Dynastes hercules male 75 g
Cheirotonus parryi 25-30 g